ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i
enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för
en dopingfri idrott.

2 § SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M. M.

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till
Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör
Hallands Golf Distrikts Förbund (GDF) samt
Hallands Idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga
bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av
Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är
klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ
begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:
1 januari t.o.m. 31 december

7 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i
stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF
och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade
stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till
bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till
SGF.

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska
fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom,
utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar
av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat
beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till
arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden
kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om
sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar
de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas
och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin
ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

11 § UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att
göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att
betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte
anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 § UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat
klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att
yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall
underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas
till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap.
RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom
tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre
veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 • skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som
  beslutas av årsmöte,
 • skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbensorgan samt följa
  de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart
  styrelsen finner detta möjligt dock återbetalas högst tio medlemslån per år efter
  beslut av årsmötet 14/2 2012,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av
  klubben.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt
de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 § TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av ..... månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas
medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på
klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med
budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med
styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på
plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser
mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock
utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte
företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad
röstlängd, är närvarande på mötet.

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

 • Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
 • Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
 • Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad
  majoritet).
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna
  röster (enkel relativ majoritet).
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster
  (enkel absolut majoritet).
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske
  slutet.
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av
  mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör
  lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
  Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i
klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till
revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor
i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra
organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns
representerade.

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.

6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det
senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån
samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c. [2] suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av
(1) år;
d. [2] revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta;
e. [3]ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
f. ombud till GDF-möte.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor (information och diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen
begär det och anger skälen för begäran,
2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i
25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27
§ vid styrelsemöte som ska hållas, eller
3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan
oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant
möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar
före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är
anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet
utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som
anges i §§ 17, 18 och 19.

VALBEREDNING

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och (2) övriga ledamöter och väljs av årsmötet.
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män
kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION

24 § REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten
granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd
eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.


STYRELSE

25 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och [6] övriga ledamöter samt [2] suppleanter.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan
nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av
årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom
styrelsen.

26 § ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för
klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god
  redovisningssed;
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall
 • kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen
som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande.

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter
begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift
om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter
är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Filer

Nedan finns stadgarna i PDF-format