Antages vid vårårsmötet 2017

Alla medlemmar i Rydö Golfklubb skall känna till och få information om alkohol- och
drogpolicyn. Den ska följas av alla medlemmar under idrottsutövandet och vid
arrangemang arrangerade av Rydö GK.

All idrottsverksamhet inom klubbens regi ska vara fri från alkohol och droger, med särskilt
ansvar för medlemmar upp till 18 år. Det kan gälla såväl vid spel och träning, som vid läger
och liknande arrangemang. Ett extra stort ansvar i detta arbete vilar på föreningens ledare
och funktionärer.

En drog kallar vi substanser som på olika sätt är berusande och/eller beroendeframkallande,
såsom tobak, alkohol, narkotika och doping.

Alla ledare kan aktivt påverka medlemmar att avstå från tobak, alkohol och olika droger
genom utbildning och att se, reagera och agera, samt att föregå med gott exempel.

MÅL

All träning och tävling skall bedrivas alkohol- och drogfri.

Vid alla övriga aktiviteter som arrangeras av föreningen jobbar vi aktivt för en alkohol- och
drogfri miljö. Rökning och snusning tillåts inte för ungdomar upp till 18 år.

Vid föreningsfester, eller andra arrangemang i föreningens regi, gäller alkoholförbud för
ungdomar upp till 18 år. I övrigt arbetar föreningen aktivt för en alkoholfri miljö och prioriterar
alltid alkoholfria alternativ till förmånligare priser.

All verksamhet som arrangeras av föreningen skall vara fri från narkotika. Från denna regel
finns inga undantag.

All verksamhet i Rydö Golfklubb omfattas av dopingregler fastställda av Riksidrottsförbundet,
vilket innebär att inga preparat som finns upptagna på RF:s lista över förbjudna preparat är
tillåtna för någon medlem i föreningen.

Tränare, lagledare och ansvarig ledare har ansvar för att dessa målsättningar efterlevs.

KONSEKVENS

Medlemmar upp till 18 år som bryter mot ovanstående mål skall påtalas detta och snarast ha
samtal med tränare eller ansvarig ledare. Föräldrar underrättas om vad som hänt och det
regelverk som finns inom klubben. Vid upprepad företeelse tas det individuella fallet upp för
åtgärdsbedömning i styrelsen. Är det bruk av narkotika underrättas också de sociala
myndigheterna Upprepad överträdelse kan också innebära uteslutning ur klubben.

Vuxen medlem som bryter mot målen skall underrättas av ordförande eller annan
styrelsemedlem om viktigheten att vara en god förebild för klubbens yngre medlemmar, samt
att upprepad överträdelse av klubbens regler kan komma att medföra uteslutning. Vuxen
medlem som bryter mot regeln mot narkotika kan uteslutas. Om medlem i Rydö Golfklubb
ertappas med doping, kommer det regelverk som är fastställda av RF att gälla i alla delar.
Om medlem upp till 18 år ertappas underrättas också föräldrar och sociala myndigheter